HOME
LEGISLATIE
PROMOTII
CONTACT

LEGISLATIE ROMANA   |   LEGISLATIE EUROPEANA
OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORULUI

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca.

Tinând seama de natura activitatilor din întreprindere si/sau unitate angajatorul are obligatia:

a)sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;

b)ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure îmbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate în ansamblul activitatilor întreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

c)sa ia în considerare capacitatile lucratorului în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca, atunci când îi încredinteaza sarcini;

d)sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora în ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

e)sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au însusit instructiunile adecvate.

În cazul în care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale în acest domeniu.

Obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului

MASURI

(1)În cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a)asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;
b)prevenirea riscurilor profesionale;
c)informarea si instruirea lucratorilor;
d)asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii în munca.

(2)Angajatorul are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. (1), tinând seama de modificarea conditiilor, si pentru îmbunatatirea situatiilor existente.

(3)Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (1) si (2) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a)evitarea riscurilor;
b)evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c)combaterea riscurilor la sursa;
d)adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;
e)adaptarea la progresul tehnic;
f)înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;
g)dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;
h)adoptarea, în mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;
i)furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI PROTECTIE

• Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca

• H.G. nr.1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006

• H.G. nr.1875/22.12.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

• H.G. nr. 1876/22.12.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerile lucratorilor la riscurile generate de vibratii

• H.G. nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile

• H.G. nr. 493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

• H.G. nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

• H.G. nr. 1028/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

• H.G. nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

• H.G. nr.1049/09.08.2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

• H.G. nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorsolombare

• H.G. nr. 1058/09.08.2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

• H.G. nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

• H.G. nr. 1092/16.08.2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

• H.G. nr. 1093/16.08.2006 privind stabilirea cerintelor minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

• H.G. nr. 1136/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

• H.G. nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

• H.G. nr. 1218/06.09.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

• ORDIN nr. 755/16.10.2006 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM si a instructiunilor de completare

• ORDIN nr. 706/26.09.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale.

• ORDIN nr. 753/16.10.2006 privind protectia tinerilor în munca.

    © ITDOR Equipment 2007 - Toate drepturile rezervate Powered and Designed by SilkWeb